Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA DE PICANYA.

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Article 1. Denominació

Es constitueix l’associació denominada ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA, que s’acull al que estableixen el Decret 126/1986, de 20 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual es regula la participació, funcions i atribucions de les confederacions, federacions i associacions de pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució.

Article 2. Personalitat Jurídica

L’associació, que manca d’ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i per al compliment dels seus fins.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’associació s’estableix a l’edifici de l’Escola Gavina, en la partida de la Martina s/n, del municipi de Picanya, a la comarca de l’Horta Sud. L’àmbit territorial d’acció previst per a l’associació se circumscriu al centre docent.

L’associació es podrà federar a nivell local o en àmbits territorials més amplis així com confederar-se, dins de l’àmbit corresponent a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la legislació d’associacions.

Article 4. Fins

Constituïxen els fins d’esta associació:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als tutors, als professors i als alumnes del Centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot el que és refereix a l’educació dels seus fills, i en general,de tots els alumnes matriculats al Centre.

b) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en el funcionament general del Centre. c) Assistir als pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervindre en el control del Centre quan este siga sostingut amb fons públics. d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col.legiats.

e) Facilitar la col.laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) Col.laborar en els activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure els activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignen els seus respectius estatuts, com els de tipus cultural i recreatives.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats que puguen afavorir el desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes i dels seus pares i mares.

j) I, en general, totes els activitats que puguen afavorir el desenvolupament de la personalitat dels seus membres i la projecció sobre el Centre per aconseguir la major perfecció del compliment de la formació integral dels alumnes.

Article 5. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior es realitzaran totes les activitats que acorden els òrgans de govern de l’associació.

CAPÍTOL II. ELS ASSOCIATS

Article 6. Capacitat

Podran ser membres de l’associació els pares i mares i els representants legals dels alumnes que cursen estudis en el centre.

Hauran de presentar una sol.licitud per escrit a l’òrgan de representació, el qual resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol.licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.

La condició d’associat és intransmissible.

Article 7. Drets dels associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

a) Participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, exercir el dret de vot, així com assistir a l’assemblea general, d’acord amb els estatuts.

b) Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’associació, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat. Podrà accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

c) Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que donen lloc a les esmentades mesures; l’acord que impose la sanció ha de ser motivat.

d) Impugnar els acords dels òrgans de l’associació que estime contraris a la llei o als estatuts.

Article 8. Deures dels associats

Els deures dels membres de l’associació són:
a) Compartir les finalitats de l’associació i col.laborar per a la seua consecució.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts,

puguen correspondre a cada soci. c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació. d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 9. Causes de baixa

Són causa de baixa en l’associació:

  1. 1. La pròpia voluntat de l’interessat, comunicada per escrit als òrgans de representació. En eixe cas, l’associat podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, excepte les quotes de pertinença a l’associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.

  2. 2. No satisfer les quotes fixades, si deixa de fer-ho durant tres anys consecutius.

Article 10. Règim sancionador

La separació de l’associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir pertanyent a aquella. Es presumirà que hi ha este tipus d’actes:

a) Quan deliberadament l’associat impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials. b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’associació.

En tot cas, per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari que incloga l’audiència de l’associat afectat.

CAPÍTOL III. L’ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L’assemblea general

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’assemblea general, fins i tot els absents, els dissidents i els que estant presents s’hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l’assemblea

L’assemblea general es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, dins del primer trimestre de l’exercici escolar.

L’assemblea general es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d’un nombre de membres de l’associació que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit i es notificarà als interessats. Els anuncis de la convocatòria es col.locaran en el tauler d’anuncis de l’AMPA en el recinte del centre docent amb una anticipació de quinze dies com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia.

A l’inici de les reunions de l’assemblea general seran designats el president i el secretari.

El secretari redactarà l’acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprove o no.

Article 14. Competències i validesa dels acords

L’assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria amb 3 assistents, com a mínim amb el president o vicepresident, secretari i un soci. La segona convocatòria s’haurà de celebrar mitja hora després que la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’assemblea general correspon un vot a cada membre de l’associació.

Són competències de l’assemblea general:
a) Aprovar, si és procedent, la gestió de l’òrgan de representació.
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos
despeses, així com la memòria anual d’activitats.
c) Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’associació complir
els seus fins.
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament
democràtic de l’associació.
e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
f) Elegir i destituir els membres de l’òrgan de representació.
g) Adoptar els acords referents a:
� Expulsió dels socis, a proposta de l’òrgan de representació.

� Constitució de federacions o d’integració en elles.

� Sol.licitud de la declaració d’utilitat pública.

� Dissolució de l’associació.

� Modificació dels estatuts.

� Disposició i alienació de béns.

� Remuneració, si és procedent, dels membres de l’òrgan de representació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels estatuts, disposició o alienació de béns remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat específicament amb este fi l’assemblea corresponent.

 

CAPÍTOL IV. L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 15. Composició de l’òrgan de representació

L’associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat junta directiva formada per:

  1. – el president de l’associació

  2. – el vicepresident

  3. – el secretari

  4. – el tresorer

  5. – els vocals (amb un mínim de tres i màxim de deu).

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’assemblea general. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se si té els requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar comprés en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent, i resultaran elegits per als càrrecs de president, secretari, tresorer i vocals els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de vots i per este ordre.

Els càrrecs de president, secretari i tresorer han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. Duració del mandat en l’òrgan de representació

Els membres de l’òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de quatre anys i podran ser reelegits consecutivament.

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà ser degut a: a) Dimissió voluntària presentada per mitjà d’un escrit en què s«enraonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec o mort.
c) Causar baixa com a membre de l’associació.
d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera assemblea general que se celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar provisionalment, fins a la pròxima assemblea general, amb un membre de l’associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació posseeix les facultats següents:

a) Exercir la representació de l’associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la llei, i complir les decisions preses per l’assemblea general, d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que establisca l’assemblea general.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre l’admissió de nous associats i portar la relació actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l’assemblea general l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar a l’assemblea general i mirar que es complisquen que els acords que allí s’adopten.

f) Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels estatuts acordada per l’assemblea general en el termini d’un mes.

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’assemblea general perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

h) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

i) Efectuar l’inventari dels béns de l’associació.

j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’assemblea general.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte d’això en la primera assemblea general subsegüent.

l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera especifica en estos estatuts a l’assemblea general.

Article 18. Reunions de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació, convocat prèviament pel president o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb este caràcter el president o bé si ho sol.licita un terç dels que la componen.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, però poden excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del president i del secretari o de les persones que els substituïsquen.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del president serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. Al començament de cada reunió es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique.

Article 19. El president

El president de l’associació també serà president de l’òrgan de representació.

Són pròpies del president les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’assemblea

general i de l’òrgan de representació. b) Presidir i dirigir els debats dels òrgans de govern i de representació. c) Firmar les convocatòries de les reunions de l’assemblea general i de l’òrgan de

representació. d) Visar els actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació. e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguen l’assemblea

general o l’òrgan de representació.

El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o pel vocal de més edat de l’òrgan de representació.

Article 20. El tresorer

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 d’estos estatuts. Firmarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel president.

Article 21. El secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.

Article 22. Els vocals

Els vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de l’òrgan de representació, així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que l«òrgan de representació els encomane.

CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 23. Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’esta associació està valorat en 0 euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’assemblea general ordinària.

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de: a) Quotes que fixe l’assemblea general als seus membres. b) Subvencions oficials o particulars. c) Donacions, herències i llegats. d) Rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que es puguen obtindre.

Article 24. Benefici de les activitats

Els beneficis derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, seran destinats exclusivament al compliment dels fins de l’associació, i no podrà fer-se«n repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 25. Quotes

Tots els membres de l’associació tenen obligació de sostindre econòmicament, per mitjà de quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’assemblea general a proposta de l’òrgan de representació.

L’assemblea general podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat l«últim dia de cada exercici escolar.

Article 26. Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit han de figurar les firmes del president, del tresorer i del secretari.

Per a poder disposar de fons, serà prou dos firmes, de les quals una serà necessàriament la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 27. Causes de dissolució i lliurament del romanent

L’associació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l’assemblea general convocada expressament per a este fi
i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o
representades.
b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.

Article 28. Liquidació

La dissolució de l’associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

En el moment de la dissolució els membres de l’òrgan de representació es converteixen en liquidadors, llevat que l’assemblea general en designe d«altres, o bé els que el jutge, si és procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l’associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l’associació als fins previstos pels estatuts.

f) Sol.licitar la cancel.lació dels assentaments en el registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es lliurarà directament a les finalitats educatives o socials que lliurement determine l’Assemblea en l’acord de dissolució.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l’associació, respondran davant d’esta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i pels deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 29. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades al si de l’associació es resoldran per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat al que disposa la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Els presents Estatuts deixen sense efecte els que es trobaven fins ara vigents, que foren inscrits en el Registre Provincial d’Associacions del Govern Civil de València, amb el nº 2.411, en data 1 d’octubre de 1.983.