Què és l’AMPA?

L’AMPA és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de l’escola per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i per a col·laborar en el funcionament del centre. Pel fet de ser pares i mares de l’Escola ja sou membres de l’AMPA.

És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any.
 • La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions emanades de l’Assemblea i es regirà pels estatuts de l’AMPA i altres disposicions legals que facen referència a aquestes associacions. Estarà formada pel/la President/a, el/la Vice-President/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals.

Funcions:

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació, als/les professors/res, als/les alumnes del centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills.
 • Promoure la participació de pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Assistir als pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control del centre.
 • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats que puguen afavorir el desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes i dels seus pares i mares.
 • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignen els Estatuts, com els de tipus cultural i recreatives.